AQD hydrogeologie

Hydrogeologie a ochrana životního prostředí

O nás

Jsme menší konzultační firma, orientovaná na poskytování služeb v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie a ochrany životního prostředí. Máme zkušenost z realizace více než osmi set úkolů pro velké i malé podniky, investory a developery, pro řadu městských a obecních úřadů, pro kraje i pro zahraniční zákazníky.

Poskytujeme služby jak velkým podnikům, tak drobným klientům.


Naše služby

Problematika kontaminace horninového prostředí je jednou ze základních aktivit společnosti AQD-envitest, s.r.o. Pracovníci společnosti řešili jako vedoucí projektů od roku 1993 dosud přes 700 akcí, zaměřených na průzkum a hodnocení kontaminace horninového prostředí, vesměs v areálech průmyslových podniků, na lokalitách skládek, na různých kalových lagunách, v areálech čerpacích stanic PHM, atd. Vesměs šlo o lokality starých zátěží, avšak také o řešení havárií.

Součástí hodnocení byla u velké části průzkumných akcí rovněž analýza rizik s podrobně rozpracovanými koncepčními návrhy nápravných opatření. Podle těchto koncepcí byly, resp. jsou realizovány sanace i na několika významných lokalitách, které patří náročností a rozsahem k největším v České republice (laguny OSTRAMO, koksovna KAROLINA v Ostravě, areál hutního a strojírenského komplexu VÍTKOVICE, chemický podnik BC MCHZ v Ostravě, koksovna KJŠ).

Zpracována byla také řada prováděcích projektů sanací a technických podkladů pro veřejné soutěže na tento druh prací.

AQD-envitest je firmou konzultační a nedisponuje vlastní technikou pro provádění sanací. Přesto se však mohou jeho pracovníci vykázat rozsáhlými zkušenostmi z přímého řízení sanace na více než třech desítkách lokalit. Převahu zde měly sanace čerpacích stanic pohonných hmot.

Zdrojem cenných zkušeností tohoto druhu i oceněním odborné úrovně našich specialistů je též zajišťování supervizního dohledu nad realizací průzkumů a sanací pro Ministerstvo financí i pro Ministerstvo životního prostředí a zpracování řady oponentských i jiných odborných posudků pro tyto instituce.

Specifickou zkušeností je řešení problematiky starých zátěží na lokalitách typu Brownfields, které chtějí jejich soukromí majitelé či investoři co nejefektivněji připravit pro nové způsoby využití. Odborníci společnosti AQD-envitest se mohou vykázat referencemi s hodnocením podmínek pro revitalizaci lokalit tohoto typu. Důležitou součástí těchto projektů je odborná podpora klientům při komunikaci s úřady a dalšími zainteresovanými účastníky procesu.

Našim klientům jsme schopni zajistit komplexní podporu, pokud se chtějí ucházet o finanční podporu na realizaci průzkumných a sanačních prací z operačních programů.

Experti společnosti AQD-envitest mají mimo řešení jednotlivých lokalit starých zátěží zkušenosti s tímto tématem i na obecnější úrovni. Mezi nejvýznamnější patří řešitelská spolupráce na několika výzkumných úkolech, zaměřených na analýzy a návrhy systémového řešení problematiky starých zátěží v ČR a autorský podíl na vypracování několika oficiálních metodických pokynů a příruček Ministerstva životního prostředí.

Pracovníci společnosti se významně podíleli na také metodické přípravě celostátní inventarizace kontaminovaných lokalit (2009 - 2011).

Od roku 2008 se v ČR pro lokality starých zátěží oficiálně používá systém klasifikace priorit, který byl vyvinut ve společnosti AQD-envitest jako projekt resortního výzkumu MŽP. V letech 2013 - 2014 byl podobný projekt řešen pro Mongolskou republiku.

V týmu s Českou geologickou službou a Zemědělskou universitou Praha jsme v letech 2012 - 2015 řešili výzkumný úkol, jehož cílem byl vývoj nové technologie odstraňování toxického šestimocného chromu z podzemních vod, ověření potenciálu přirozené atenuace tohoto kontaminantu v horninovém prostředí a vývoj metodiky monitoringu tohoto procesu. Výzkum byl financován Technologickou agenturou České republiky a byl završen v roce 2015 udělením patentu.

Průzkumy kontaminace horninového prostředí v průmyslových areálech realizovali specialisté společnosti i v cizině pro zahraniční investory - Ukrajina 2013, Rusko 2013, Polsko 2014.

V několika průmyslových podnicích provádíme a periodicky vyhodnocujeme již po řadu let pravidelný monitoring vývoje kontaminace horninového prostředí (Bochemie Bohumín, CeramTec Šumperk, BC MCHZ).

Pracovníci společnosti se spolupodíleli na řešení prakticky všech významných lokalit starých zátěží na Ostravsku včetně těch, které patří náročností a rozsahem k největším v České republice. Specifickou zkušeností jsou zakázky pro soukromé investory a developery, kde bývá prvořadým zájmem efektivní odstranění překážek, omezujících revitalizaci a využívání lokalit se starou kontaminací. Přehled významnějších zakázek realizovaných naší společností je uveden v referencích.

Zdrojem cenných zkušeností z oboru kontaminační a sanační hydrogeologie i oceněním odborné úrovně našich specialistů je zajišťování supervizního dohledu nad realizací průzkumů a sanací, nejčastěji pro Ministerstvo financí (dříve FNM ČR) a pro Ministerstvo životního prostředí, včetně zpracování speciálních expertíz a oponentních posudků pro tyto instituce.

Až dosud jsme se tímto způsobem podíleli na více než sedmdesáti akcích. V posledních letech činí výkony společnosti na zakázkách tohoto druhu úhrnem několik milionů Kč. Mezi kontrolovanými akcemi jsou, resp. byly, i sanační projekty s rozpočtem nad 500 milionů Kč (například TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, petrochemický kombinát UNIPETROL, laguny OSTRAMO).

Do roku 2005 vykonávali supervizní činnost odborníci nynější společnosti AQD-envitest, s.r.o. v rámci svého působení u společnosti AQ-test.

Problematika Brownfields

Odborníci společnosti AQD-envitest se mohou vykázat zkušenostmi s hodnocením podmínek pro revitalizaci lokalit typu Brownfields, které chtějí jejich majitelé co nejefektivněji připravit pro nové způsoby využití. Důležitou součástí těchto projektů je odborná podpora klientům při komunikaci s úřady a dalšími zainteresovanými účastníky procesu.

Našim klientům jsme schopni zajistit komplexní podporu, pokud se chtějí ucházet o finanční podporu na realizaci průzkumných a sanačních prací z operačních programů.

Naše společnost zaměstnává rovněž nositele odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 Sb. (EIA) ve znění pozdějších předpisů s bohatými zkušenostmi v daném oboru. Celkem společnost zpracovala nebo se podílela na zpracování více než stovky dokumentací, oznámení a posudků EIA pro záměry nejrůznějšího druhu podle uvedeného zákona (do ledna roku 2016 to bylo 138 akcí). Pracovníci naši společnosti se podíleli rovněž na zpracování metodických podkladů k této problematice pro MŽP ČR.

V roce 2016 se odborníci firmy podíleli na přípravě zákona EIA pro republiku Tádžikistán.

V současné době je přikládán vysoký význam nejen tématu zadržování vody v krajině, ale také jejího rozumného využívání a ochraně zdrojů podzemních vod. Odborníci společnosti AQD-envitest od roku 1993 až dosud řešili na dvě stovky akcí, zaměřených na využívání a ochranu zdrojů podzemních vod a hydrogeologických struktur. Nejvýznamnější či specificky zajímavé akce jsou uvedeny v referencích.

Vrtané studny slouží jako zdroj pitné i užitkové vody pro obce, jednotlivé rodinné domy, či rekreační objekty a průmyslové provozy.

Naše společnost nabízí realizaci kompletních prací při zhotovení studny, počínaje odborným posouzením hydrogeologa z hlediska možnosti vybudování vodního zdroje na pozemku, přes vyhledání vhodného místa (biodetekcí) popřípadě i geofyzikálními metodami a samotnou realizaci průzkumného vrtu, až po zpracování hydrogeologického posudku a projektové dokumentace vodního díla.

Před zahájením samotných vrtných prací zajistíme splnění všech ohlašovacích povinností (oznámení na obec, ČGS, při vrtu hlubším než 30 m i na krajský úřad - spolu s projektem a na báňský úřad). Po celou dobu provádění terénních vrtných prací je na lokalitě přítomen dozor konající hydrogeolog, který následně provádí hydrodynamickou zkoušku na vrtu pro ověření vydatnosti zvodně a případných vlivů na okolní vodní zdroje. Hydrogeolog dále provede odběr vzorku podzemní vody pro zjištění její kvality. Realizovaný průzkumný vrt je vystrojen zárubnicí s atestem na pitnou vodu, mezikruží je vybaveno obsypem praným štěrkem a utěsněno bentonitem. Bentonitové těsnění slouží jako ochrana proti pronikání případné kontaminace z povrchu terénu a odděluje většinou méně kvalitní vody svrchní mělké zvodně od kvalitnějších vod hlubší zvodně.

Po ukončení terénních prací je hydrogeologem s oprávněním projektovat, provádět a vyhodnocovat práce v oboru hydrogeologie zpracován hydrogeologický posudek a zároveň je autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby zpracována projektová dokumentace vodního díla. Následně je zažádáno o územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod.

Rozsah hlavních nabízených služeb:

 • Základní expertní hydrogeologické posouzení lokality z hlediska její vhodnosti pro vybudování vrtané studny s návštěvou parcely, či bez návštěvy

 • Základní expertní hydrogeologické posouzení lokality z hlediska její vhodnosti pro vybudování vrtané studny s návštěvou parcely, či bez návštěvy

 • Zpracování hydrogeologického posudku (vyjádření odborně způsobilé osoby v hydrogeologii) pro stavební i dodatečné stavební povolení vodního díla

 • Zpracování projektové dokumentace vodního díla (studny)

 • Vytýčení vodního zdroje a realizace hydrogeologického průzkumu (vrtané studny)

 • Realizace hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky na studni a analýza vzorku vody

 • Zajištění, či asistence při vyplnění a podání žádostí pro povolení stavby a k odběru podzemních vod

Zpracujeme pro Vás vyjádření odborně způsobilé osoby (tzv. Vyjádření hydrogeologa) ke vsakování dešťových vod.

Hydrogeologické posouzení vsakování je možné realizovat pro:

 • Rodinné domy a rekreační objekty

 • Komerční objekty - budovy, haly

 • Komunikace aj.

Vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) vychází z požadavků zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Požadavek na vsakování dešťových vod je dále zakotven ve stavebních vyhláškách č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území a č. 269/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Odborně způsobilou osobou je držitel osvědčení MŽP v oboru hydrogeologie.

Navrhujeme pouze taková řešení, která jsou pro stavebníka a projektanta stavby dále použitelná, tzn. technicky reálná a ekonomicky únosná.

Výsledkem posudku je zhodnocení hydrogeologických poměrů, zejména propustnosti vrstev a údajů o hladině podzemní vody. Dále způsobu vsakování v souladu s ČSN 759010 „Vsakovací zařízení srážkových vod, hloubka uložení vsakovacího prvku, výpočet retenčního objemu pro zachycení přívalových srážek, návrh minimální vsakovací plochy. Doporučeny jsou vhodné typy vsakovacích systémů (vsakovací studna či vrt, rýha, vsakovací jáma vyplněná štěrkem nebo vsakovacími bloky, průleh, vsakovací tunely aj.).

Před definitivním předáním posudku (vyjádření hydrogeologa) konzultujeme hlavní výsledky a návrhy s objednatelem, případně s projektantem stavby.

V jaké podobě si u nás můžete vyjádření odborně způsobilé osoby objednat?

 • Základní posouzení lokality - pro prvotní orientaci zákazníka, základní řešení.

 • Rešeršní posudek s rekognoskací lokality - podrobný posudek s měřením hladin podzemní vody v okolí.

 • Orientační hydrogeologický průzkum - vyjádření na základě průzkumných sond a vrtů, provedení vsakovací zkoušky/zkoušek, nejdražší varianta, která však poskytne nejlepší podklady pro návrh vsakovacího systému. Možno spojit s průzkumem pro upřesnění základových poměrů v místě stavby domu, průzkumem pro ČOV atd.

Naše společnost realizuje také inženýrsko-geologické průzkumy pro stavební a projekční účely. Inženýrsko-geologický průzkum se provádí pro posouzení základových poměrů na předmětné lokalitě a pro návrh vhodného způsobu založení projektované stavby. Jedná se o nezbytnou součást předprojekční přípravy každé stavby pro:

 • Stavebníky rodinných domů

 • Projektanty všech druhů staveb

 • Právnické i fyzické osoby

Na základě archivních podkladů, terénních průzkumných vrtných prací a laboratorních analýz se stanovují fyzikálně-mechanické vlastnosti základových půd a je posouzena jejich vhodnost jako základových zemin pro zamýšlený, či projektovaný účel. Zeminy a horniny jsou zatříděny z hlediska těžitelnosti dle aktuální ČSN 73 6133 i starší ČSN 73 3050, vrtatelnosti pro piloty dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 800-2, vhodnosti do násypů a podloží dle ČSN 73 6133, je navržen vhodný způsob pažení výkopů, popřípadě i výpočet přítoků podzemních vod do stavební jámy včetně návrhu jejího odvodnění. Je posouzeno, zda se lokalita nenachází v území s výskytem svahových nestabilit (sesuvů), či v poddolovaném území.

V rámci průzkumných prací jsou automaticky zjišťovány rovněž základní hydrogeologické poměry území, je-li to potřebné, stanovuje se také agresivita podzemní vody na betonové a ocelové konstrukce. Na přání klienta je možné provést stanovení radonového indexu pozemku, popřípadě realizaci atmogeochemického průzkumu (měření koncentrace výbušného metanu) včetně návrhu bezpečnostních opatření.

V případě potřeby realizace průzkumných prací pro projektovanou výstavbu bytové (rodinné i bytové domy), průmyslové i komerční výstavby nabízíme navíc klientům z důvodu úspory finančních prostředků realizaci všech potřebných průzkumných prací - inženýrsko-geologického průzkumu pro založení stavby, radonového průzkumu pozemku a hydrogeologického průzkumu pro ověření a návrh možnosti likvidace srážkových a odpadních vod vsakováním do horninového prostředí, v rámci jednoho komplexního průzkumu.

Rozsah hlavních nabízených služeb:

 • Rešerše geologických poměrů zájmového území jsou účelné především pro předprojektovou přípravu, v dobře prozkoumaných územích, či tam, kde z jakýchkoliv důvodů již nelze provádět další technické průzkumné vrtné práce

 • Všechny etapy geologických průzkumů pro pozemní, liniové i vodohospodářské stavby

 • Geologický dozor při provádění pilot

 • Posouzení těžitelnosti zemin a hornin ve výkopech

 • Výpočet stability svahu a průzkum sesuvného území

Odborníci společnosti AQD-envitest, s.r.o. realizovali ekologické audity nebo se významněji spolupodíleli na jejich vypracování v několika desítkách podniků nejrůznějšího druhu, mezi nimi byly i velké podniky, jako například Chemopetrol Litvínov. Velká část těchto auditů byla realizována pro zahraniční investory, některé z těchto auditů byly realizovány i v zahraničí (Rusko 2013, Ukrajina 2013, Polsko 2014).

Odborníci společnosti AQD-envitest, s.r.o. mají značné zkušenosti s akcemi, kde má vedle ryze odborných aspektů významnou roli také problematika řízení, systémové analýzy procesů a zprostředkování komunikace mezi zúčastněnými partnery. Tyto prvky se samozřejmě uplatňují při realizaci všech projektů. Specificky důležité jsou však u takovýchto typů aktivit, náležejících do našeho sortimentu:

 • Vypracování a podpora implementace různých environmentálních programů, provozních řádů, havarijních plánů, plánů odpadového hospodářství, zpracování různých povinných hlášení podle environmentální legislativy pro úřady apod.

  • Tyto služby zajišťujeme pro naše klienty také formou outsourcingu: V současnosti (od roku 2014) zajišťují naši odborníci kompletní služby v oblasti povinností na poli ochrany životního prostředí pro státní podnik Řízení leteckého provozu. Pro společnost TESCO zajišťujeme od roku 2008 konzultantský servis pro oblast nakládání s odpady.

 • Zpracovávání a projednávání oznámení, dokumentací a posudků EIA ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

 • Řešení lokalit typu Brownfields

 • Zajišťování odborné podpory našich klientů při jednání s úřady

 • Odborná podpora implementace systémů environmentálního řízení

 • Vypracování základních zpráv ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)

 • Ekologické audity

 • Organizace odborných seminářů, souvisejících s odborným profilem společnosti

Reference

hydrogeologie
zivotniprostredi
podzemnivody
eia

Dosud jsme řešili kolem pěti set akcí spojených s problematikou kontaminace horninového prostředí (průzkumy, analýzy rizika, návrhy a řízení sanací, supervize sanací, různé posudky, problematika Brownfields), řešili cca dvě stovky projektů zaměřených na vodní zdroje a jejich ochranu, zpracovali jsme přes stovku oznámení, dokumentací a posudků EIA a několik desítek ekoauditů.

Mezi naše úspěšné projekty patří:

 • Ostrava - OSTRAMO. Aktualizace analýzy rizik z kontaminace prostředí v areálu bývalé rafinérie minerálních olejů (2015)

 • BorsodChem - velký chemický podnik - průzkum, analýza rizika, návrh sanačních limitů, koncepce sanace v prostředí fungujícího podniku (2004), v následujících letech dílčí projekty sanace, doprůzkumy, supervizní činnost pro MF; koordinační studie sanace areálů BC MCHZ a koksovny JŠ (2015)

 • Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (OvaK) - hydrogeologický servis - odborné služby pro provozovatele jímání zdrojů podzemních vod, určených k hromadnému zásobování obyvatel města Ostravy. Hydrogeologický monitoring provozu jímání, řešení specifických úkolů spojených s rozvojem a ochranou zdrojů (2004 - 2016)

 • Zlaté Hory - supervizní činnost projektu „Likvidace hlavního důlního díla - Nová jáma, ZH - Jih“ (2015)

 • Opava - Filson - lokalita staré zátěže, ohrožující vodní zdroj - příprava žádosti o podporu z OPŽP (2015)

 • Hyundai - navýšení výroby- posudek EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. - pro záměr miliardové investice (2015)

 • Kopřivnice - vyjádření hydrogeologa jako podklad k povolení utrácení dešťové vody ze zpevněných ploch parkoviště projektovaného na parcelách č. 1938/12, 1944/4, 1944/12 a 1945/1 v katastrálním území Kopřivnice (2016)

 • ABEX Substráty, a.s. Žabeň - rozšíření zpevněné plochy - geologické posouzení možnosti úpravy zemin v místě projektované stavby (2015)

 • Ostrava - Přívoz. Povolení odběru z vodního zdroje. Hydrogeologické vyjádření a projektová dokumentace stavby vodního díla (vrtané studny) na parcele č. 130/21 v k. ú. Přívoz (2015)

 • Mobis Lamp Shop Cz - posudek EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. - pro záměr miliardové investice - výstavby závodu na výrobu komponent pro automobilový průmysl (2015)

 • Ostrava - OSTRAMO - spolupráce na přípravě žádosti Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádost na sanaci areálu Ostramo včetně zpracování analýzy rizik, studie proveditelnosti a projektové dokumentace (2015)

Naše osvědčení a certifikáty

Jsme držitelem veškerých nezbytných oprávnění pro realizaci nabízeného okruhu činností:

Oprávnění MH a MŽP k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací ve smyslu zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb. a ve smyslu vyhlášky MHPR ČR č. 412/1992 Sb. - v oborech sanační geologie, hydrogeologie a inženýrská geologie;

Oprávnění ObÚ v Ostravě k provádění průzkumné činnosti ve smyslu zákona č. 440/1992 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě;

Expert firmy je jmenovaným soudním znalcem pro hydrogeologii a pro znečištění půdy a podzemních vod;

Máme oprávnění MŽP ČR k hodnocení vlivů na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)

Jsme rovněž držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016 / ČSN EN ISO 14001:2016

Dlouhodobě spolupracujeme také s celou řadou odborníků z navazujících a příbuzných profesí.

Stavíte rodinný dům?

Pro stavebníky rodinných domů provádíme komplexní soubor i jednotlivé úkony průzkumných geologických prací potřebných pro projekční činnost, či požadovaných stavebním úřadem.

Stavební úřad pro získání stavebního povolení požaduje předložení projektové dokumentace stavby včetně hydrogeologického posudku řešícího nakládáni s dešťovými vodami, v případě absence splaškové kanalizace i s odpadními vodami, dále posudek stanovující radonový index stavební parcely a také návrh založení stavby vycházející z inženýrsko-geologického posouzení zemin a hornin v podloží projektované stavby.

Z důvodu úspory finančních prostředků je vhodné realizaci všech potřebných průzkumných prací – inženýrsko-geologického průzkumu pro založení stavby domu, radonového průzkumu pozemku a hydrogeologického průzkumu pro ověření a návrh možnosti likvidace srážkových a odpadních vod vsakováním do horninového prostředí spojit do jednoho komplexního průzkumu. Všechny tyto průzkumné činnosti realizujeme samozřejmě také samostatně.

Podrobnější popis nabízených činností je uveden v záložce naše služby. Ozvěte se nám, a my pro Vás vypracujeme nabídku na vyhotovení posudku či průzkumu šitou na míru Vašim potřebám a požadavkům.

Kontaktujte nás

Zdenka Szurmanova

Mgr. Zdenka Szurmanová
Jednatelka společnosti
+420 602 537 838
szurmanova@aqd.cz

Marcel Cron

Ing. Marcel Cron
Jednatel společnosti
+420 602 767 642
cron@aqd.cz

Milan Horak

Ing. Milan Horák

+420 727 842 050
horak@aqd.cz


AQD-envitest, s. r. o.
Na Čtvrti 453/37
700 30 Ostrava
Česká Republika

IČ: 26878453
DIČ: CZ26878453


Tel./Fax: 596 115 224
VoIP tel.: 595 172 686
aqd@aqd.cz
ID datové schránky: a6cmw7a

Bankovní spojení: 35-6335480277/0100
IBAN: CZ8301000000356335480277


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41109, dne 21.12.2005