AQD-envitest

 

AQD-envitest, s.r.o. poskytuje služby v oblasti životního prostředí. Společnost byla založena koncem roku 2005, kdy do ní přešli všichni aktivní pracovníci firmy AQ-test, spol. s r.o., jejíž odbornou reputaci dlouhá léta budovali. Zaměstnává v trvalém pracovním poměru 6 vysokoškolsky vzdělaných odborníků.

Nosnou aktivitou společnosti AQD-envitest, s.r.o. je řešení problematiky využívání a ochrany životního prostředí. Mezi tyto úkoly patří především projektování a realizace průzkumných prací, analýzy rizik, audity, sanace, včetně komplexního vyhodnocení a prognóz. Detailněji jsou tyto aktivity popsány v přehledu nabídky služeb.

AQD-envitest má zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.

AQD-envitest má zaveden environmentální systém řízení ČSN EN ISO 14001:2005.

AQD-envitest má veškerá nezbytná oprávnění pro realizaci nabízeného okruhu činností:

  • oprávnění MH ČR a MŽP ČR k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací ve smyslu zákona ČNR č. 62/1988 Sb. ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb. a ve smyslu vyhlášky MHPR ČR č. 412/1992 Sb.;
  • oprávnění ObÚ v Ostravě k provádění průzkumné činnosti ve smyslu zákona č. 440/1992 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě;
  • dva experti firmy jsou jmenovanými soudními znalci pro hydrogeologii, vodní hospodářství, pro znečištění půdy a podzemních vod, vlivy ekologických zátěží a staveb na životní prostředí, odpadové hospodářství;
  • dva pracovníci jsou držiteli oprávnění MŽP ČR k hodnocení vlivů na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA).

AQD-envitest má zaměstnance se zkušenostmi z realizace více než sedmi set hydrogeologických a environmentálních projektů pro velké i malé podniky, pro řadu městských a obecních úřadů i pro kraje, pro zahraniční firmy.

Na Ostravsku se odborníci firmy podíleli a podílejí na řešení téměř všech nejvýznamnějších lokalit starých zátěží. Průzkumy znečištění, analýzy rizika či supervize sanací byly realizovány mimo jiné na těchto lokalitách: laguny DIAMO v Ostravě, areál KAROLINA, hutní podnik VÍTKOVICE - dolní a horní oblast, chemický podnik BC MCHZ, Třinecké železárny, koksovna KJŠ, problematika nekontrolovaných výstupů metanu, aj. Ve spolupráci s dánskými specialisty a s odborníky VŠB-TU Ostrava byl řešen návrh komplexní ochrany velkého zdroje podzemních vod pro město Ostrava.

Pracovníci firmy se rovněž podíleli a podílejí na projektech výzkumu a vývoje MŽP a na zpracování různých koncepčních studií a metodických pokynů pro MŽP, souvisejících s problematikou starých zátěží, skládek a EIA.

AQD-envitest provádí supervize sanační akcí pro Ministerstvo financí (dříve FNM ČR) i pro Ministerstvo životního prostředí a vypracovává pro tyto instituce oponentury a expertní posudky.

AQD-envitest se může opírat o specialisty s dlouholetou praxí (i v cizině), kteří jsou známí též z publikační činnosti a z externí výuky na univerzitě. Někteří pracovníci absolvovali odborné výcvikové kursy US EPA a další kursy v zahraničí. Pro specializované práce - jakými jsou například složitější matematické modely - využíváme kooperace s dalšími renomovanými odbornými firmami, institucemi a universitami.

AQD-envitest má pracovníky s dobrou jazykovou vybaveností a zkušenostmi s přímou spoluprací s experty z USA, Dánska, Holandska, Velké Británie, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska. Se zahraničními firmami a institucemi - včetně americké vládní agentury pro životní prostředí US EPA - bylo dosud realizováno celkem 29 akcí.


Copyright (c)2006, aqd-envitest.CZ | E-mail: aqd@aqd-envitest.cz